اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد

صادق عابدزاده سعيدي

05117658944

05117650185

www.mreu.ir

مشهد - بلوار فردوس حد فاصل خیابان مولوي و بهار پلاک 478

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

الف- کارمزد معاملات خرید و فروش

1- تا مبلغ 4 میلیون تومان به ازای هریک میلیون تومان 75.000  ریال از هر طرف معامله
2- از مبلغ 4 تا 10 میلیون تومان به ازای هریک میلیون تومان40.000  ریال از هر طرف معامله
3- از مبلغ 10 تا 20 میلیون تومان به ازای هریک میلیون تومان30.000  ریال از هر طرف معامله
4- از مبلغ 20 تا 40 میلیون تومان به ازای هریک میلیون تومان20.000  ریال از هر طرف معامله
5- از مبلغ 40 تا 70 میلیون تومان به ازای هریک میلیون تومان15.000  ریال از هر طرف معامله
6- از مبلغ 70 میلیون تومان به بالا به ازای هریک میلیون تومان10.000  ریال از هر طرف معامله

 

تبصره یک:حداکثر کار مزد دریافتی از هریک متعاملین(طرفین معامله) مبلغ پانصد هزار تومان می باشد

تبصره دوم:مبلغ مندرج در ستون آخر هر ردیف در جدول در صورتی دریافت می باشد که ارزش معامله برابر حداکثر رقم مندرج در همان ردیف باشد.

تبصره سوم: بدیهی است مبلغ حاصل ا زمحاسبات ستون سوم هر ردیف می بایست به مبلغ ستون آخر ردیف قبل اضافه گردد(مبلغ مندرج در ستون آخر هر ردیف حاصل از همین عملیات می باشد)

تبصره چهار:دریافت کارمزد معاملات قطعی دارای سند شش دانگ به ارائه  خدمات و اخذ پاسخ استعلامات مربوط به انتقال سند قطعی از کلیه دوایر ذیربط میباشد به استثناء اسناد مشاعی و وکالتی

تبصره پنج:در صورتیکه مشاور از انجام خدمات تبصره 4 خودداری کرده و فروشنده شخصاً انجام خدمات مذکور را بعهده داشته باشند 25% از کارمزد وی کسر میگردد

تبصره شش برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده،هریک از طرفین قرارداد می بایستی  علاوه بر حق الزحمه مشاور مبلغی معادل 3% حق الزحمه را نیز جهت واریز به حساب اداره دارایی به مشارو پرداخت نمایند

 

ب –کارمزد معاملات رهن و اجاره

1- کارمزد عقد قرارداد اولیه ده روز اجاره از هر طرف معامله

2- کارمزد تمدید قرارداد چهار روز اجاره از هر طرف معامله

 تبصره:حداکثر کارمزد قابل دریافت از هر یک میلیون و پانصد هزار ریال و مجموعا سه میلیون ریال میباشد.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه