اتحادیه صنف مشاوران املاک خوئ

کاظم محمد ياری

04436444165

04432441619

خوئ - بلوار بهشتي شمالي روبه روي پادگان شرفخانلو مجمع امور صنفي

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

دستورالعمل کمیسیون نظارت شهرستان خوی

1- تا مبلغ  500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) حداکثر کارمزد دریافتی یک درصد (از هر طرف نیم درطرف)
2- مازاد بر مبلغ 500.000.000 ریال تا 1.000.000.000 ریال حداکثر کارمزد دریافتی هشت دهم درصد (از هر طرف معاملع چهاردهم درصد)
3- مازاد بر مبلغ 1.000.000.000 ریال تا 1.500.000.000 ریال حداکثر کارمزد دریافتی شش دهم درصد (از هر طرف معامله سه دهم درصد)
4- از مبلغ 1.500.000.000 ریال به بالا حداکثر کارمزد دریافتی چهاردهم درصد (از هر طرف معاملع دو دهم درصد)
5- حق الزحمه اجاره ملک یک چهارم اجاره یک ماه از هر طرف

محاسبه کارمزد مبایعه نامه