اتحادیه صنف مشاوران املاک محمودآباد

حشمت الله حبيبي

01227745727

01227733186

محمودآباد - خ ازادي جنب پل پاساژ بزرگ طبقه همکف

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

احتراما به اطلاعات می رساند نرخ خدمات مشاورین املاک در جلسه مورخ 81/9/19 کمیسیون نظارت مرکز استان که با حضور نمایندگان شهرهای (بابل، آمل، ساری، نوشهر، قائمشهر) و نماینده ادارات کل عضو کمیسیون نظارت تشکیل شد. بشرح ذیل بتصویب رسید.

1- برای معاملات تا 20 میلیون تومان 75 صدم درصد از هر طرف معامله

2- برای معاملات مازاد بر 20 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان 60 صدم درصد از هر طرف معامله

3- برای معاملات مازاد بر 40 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان 50 صدم درصد از هر طرف معامله

4- برای معاملات مازاد بر 80 میلیون تومان به بالا 25 صدم درصد از هر طرف معامله

کارمزد اجاره: یک سوم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله می باشد.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه