اتحادیه صنف مشاوران املاک اراک

محمود نوروزي

08612269828

08612262796

www.arakamlaak.ir

اراک - خ قائم مقام مقابل خ لعلي کوچه تاج ابادي

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

تاریخ: 24/07/1391

براساس مصوبه جلسه مورخه 16/7/1391 کمیسیون نظارت براصناف شهرستان اراک؛ نرخ کارمزد دریافتی واحدهای صنفی مشاورین املاک به شرح زیر اعلام می گردد:
1- مقرر گردید معاملات خریدوفروش تا سقف 1.000.000.000ریال معادل(یک صدمیلیون تومان)حق کمیسیون نیم درصد ازهرطرف دریافت گردد.
2- مقرر گردید معاملات خریدوفروش تا سقف 2.000.000.000ریال معادل(دویست میلیون تومان) مازاد بند یک،35صدم درصد از هرطرف دریافت گردد.
3- مقرر گردید معاملات خریدوفروش تا سقف 2.500.000.000ریال معادل(دویست و پنجاه میلیون تومان) مازاد بند یک و دو،25صدم درصد ازهرطرف دریافت گردد.
4- مقرر گردید معاملات خریدوفروش بیش از 2.500.000.000 ریال معادل(دویست و پنجاه میلیون تومان) مازاد بند یک،دو وسه 125 هزارم درصد از هر طرف دریافت گردد.
5- کارمزد اجاره ملک، یک چهارم اجاره یک ماه ازهرطرف باکدرهگیری.(بابت درج کدرهگیری حق دریافت وجعی ندارند)
6- مشاورین املاک موظف می باشند درقبال حق کمیسیون کلیه امور مربوط به نقل و انتقال(دارائی و شهرداری) رادرمعیت فروشنده و یا شخصا با وکالت کاری انجام داده و پس از تنظیم نهایی قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی، تخلیه ملک مورد معامله رانیزپیگیری نماید.
7- مشاورین املاک موظف به تحویل اوراق قرارداد به طرفین معامله پس از امضاء قرارداد می باشد.
8- نحوه دریافت حق کمیسیون مشاورین املاک:
الف:مشاورین املاک مجاز به دریافت 60درصد حق کمیسیون پس از تنظیم قراردادو تحویل اوراق به طرفین فی المجلس می باشند و 40 درصد مابقی پس ازانتقال سند رسمی و قطعی دردفترخانه دریافت می گردد.
ب: چنانچه ملک به صورت قولنامه ای یاوکالت محضری مورد معامله قرارگیرد؛مشاورین املاک حق دریافت 60درصد حق کمیسیون رادارند.(30% ابتدای قرارداد و 30%هنگام انتقال دردفترخانه رسمی)
9- مشاورین املاک موظف به انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب های آب،برق،گاز،تلفن و شارژآپارتمان تا تحویل کلید مورد معامله می باشند.
10- قراردادهایی که قبل از24ساعت بارضایت طرفین منجربه فسخ گردد20%ازکل مبلغ حق کمیسیون توسط فسخ کننده به مشاورین املاک مربوطه پرداخت می گردد.
11- قراردادهایی که بعداز24ساعت وقبل از72ساعت بارضایت طرفین منجربه فسخ معامله گردد50%ازحق کمیسیون از طرف فسخ کننده معامله به مشاورین املاک پرداخت می گردد.
12- قراردادهایی که بعداز72ساعت بارضایت طرفین منجربه فسخ گردد مستلزم پرداخت حق کمیسیون فقط(60%ملک سند دارو 30%قولنامه ای و محضری)مطابق تعرفه توسط فسخ کننده به متصدی مشاوراملاک می باشد.
13- مشاورین املاک مسئول احراز هویت و احراز مالکیت درکلیه قراردادها می باشند.
14- دریافت هرگونه وجهی بهئ غیرازمواردخواسته شده غیرقانونی است.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه