اتحادیه صنف مشاوران املاک رئ

اکرم شایسته

02155902324

02155955702

رئ - خ 35 متري امام حسين ميدان غيبي روبه روي ايستگاه اتوبوس پ110

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

نرخ حق العمل دریافتی مشاورین املاک شهرستان ری که توسط کمیسیون محترم نظارت شهرستان ری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل می باشد.

 

1- برای معاملات املاک تا سی میلیون تومان، نیم درصد از هر طرف معامله دریافت شود.

2- برای معاملات املاک از سی تا پنجاه میلیون تومان، تا سی میلیون اول نیم درصد، برای مازاد آن 60 صدم درصد از هر طرف معامله دریافت شود.

3- برای معامله از پنجاه میلیون تا یکصد میلیون تومان، تا سی میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا پنجاه میلیون تومان 60 صدم درصد و مازد آن 30 صدم درصد از هر طرف دریافت شود.

4- برای معاملات از یکصد میلیون تومان به بالا طبق بند های 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن 20 صدم درصد از هر طرف معامله دریافت شود.

(بر اساس این نرخ نامه، حق العمل یکصدمیلیون تومان معامله مبلغ 430000 تومان می باشد و مازاد یکصد میلیون تومان، به ازای هر ده میلیون تومان، مبلغ 20000 تومان به آن اضافه می گردد)

5- بابت کارمزد اجاره بهاء (مسکونی، تجاری، اداری، کارگاهی) یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله دریافت شود.

6- در معاملات رهن و اجاره کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره ماهیانه از هر طرف معامله دریافت شود.

7- در صورت فسخ معامله، یک طرف حق العمل، بر اساس بندهای یک الی شش از فسخ کنندگان دریافت شود.

8- هبه، وقف، صلح عمری: حق الثبت این نوع قرارداد در سامانه 100.000 ریال.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه