اتحادیه صنف مشاوران املاک پردیس

وحید دولابی

02176231877

www.amlakpardis.org

پردیس - ورودی فاز 4 ساختمان صنعت معدن طبقه اول

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

وزارت بازرگانی - شماره 42/1351 - تاریخ 1379/4/12

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ 1379/4/7 و اصلاحیه جلسه مورخ 1380/8/8 کمسیون هیات عالی نظارت

 

1- برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.
2- برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هرطرف معامله 75 صدم درصد.
3- برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون اول نیم درصد ومازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد وبرای مازاد آن نیم درصد از هرطرف معامله.
4- برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بند های 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هرطرف معامله اخذ گردد.
5- بابت کارمزد اجاره، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.
6- در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

دبیرخانه هیات عالی نظارت

محاسبه کارمزد مبایعه نامه