اتحادیه صنف مشاوران املاک پاکدشت

کوروش سيري

02136037009

02136037008

www.et-pakdasht.ir

پاکدشت - بلوار شمالي شهيد قمي طبقه فوقاني پاساژ معراج

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحدهای صنفی مشاورین املاک شهرستان پاکدشت مصوب یکصد و دومین جلسه مورخ 1390/7/28 کمیسیون نظارت شهرستان پاکدشت

الف- حق الزحمه معاملات تا مبلغ 200.000.000 ریال یک درصد از هر طرف
ب- حق الزحمه معاملات از مبلغ 200.000.000 ریال تا 300.000.000 ریال به مازاد 100.000.000 ریال نیم درصد از هر طرف
ج- حق الزحمه معاملات از مبلغ 300.000.000 ریال به بالا پس از احتساب بند (الف و ب) نسبت به مازاد 300.000.000 ریال مجموعا 25% درصد از هر طرف
د- حق الزحمه تنظیم اجاره نامه یک سوم مال الاجاره از موجر و یک سوم مال الاجاره از مستاجر دریافت گردد.

محاسبه کارمزد مبایعه نامه