موقیت بر روی نقشه 

اتحادیه صنف مشاوران املاک رباطکریم

احمد محمد حسنی

02156439470

02156439470

www.robatkarimamlak.ir

رباطکریم - بلوار ازادگان انتهای خیابان دادگستری ساختمان مجمع امور صنفی

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

مصوب 1386/05/09 کمیسیون نظارت شهرستان رباط کریم

1- برای معاملات املاک تا 100 میلیون ریال 1 % (یک درصد) از هر طرف معامله
2- انجام هر گونه معامله مازد بر 100 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال 0.35 % (سی و پنج صدم درصد) از هر طرف معامله
3- انجام هرگونه معامله مازد بر 300 میلیون ریال تا 600 میلیون ریال 0.5 % (نیم درصد) از هر طرف معامله
4- انجام هرگونه معامله مازاد بر 600 میلیون ریال 0.25 % (بیست و پنج صدم درصد) از هر طرف معامله
5- کارمزد اجاره املاک تا مبلغ 1.500.000 ریال یک دوم اجاره ماهیانه
6- کارمزد اجاره مازد  بر 1.500.000 ریال تا 3 میلیون ریال یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
7- کارمزد اجاره املاک مازاد بر 3 میلیون ریال یک پنجم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله

محاسبه کارمزد مبایعه نامه