اتحادیه صنف مشاوران املاک ورامین

عبدالرحيم هداوند خاني

02136255070

02136258389

www.amlakvaramin.ir

ورامین - خ طاللقاني روبه روي مسجد 14 معصوم

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

مصوب مورخه 92/2/5  کمیسیون نظارت شهرستان ورامین

1-حق الزحمه معاملات تا مبلغ 20.000.000  تومان مجموعاً یک درصد از هر طرف
2-حق الزحمه معاملات از مبلغ 20.000.000 تومان تا 30.000.000  تومان بر اسا س بند الف و مازاد 75 درصد (هفتاد و پنج صدوم درصد از هر طرف معامله)
3-حق الزحمه معاملات از مبلغ 30.000.000  تومان تا 50.000.000 تومان  0.5%  (نیم درصد از هر طرف معامله )
4-حق الزحمه معاملات 50.000.000 تومان به بالا 25% درصد از هر طرف معامله

تبصره : حق الزحمه تنظیم اجاره نامه یک سوم مال و الاجاره از موجر و یک سوم مال الاجاره از مستاجر و به ازای هر یک میلیون تومان 3 درصد به مال الاجاره اضافه و مطابق ماه 5 فوق از موجر و مستاجر جداگانه دریافت گردد 

محاسبه کارمزد مبایعه نامه