اتحادیه صنف مشاوران املاک دامغان

علي اصغر نيکخواه

02315260977

www.amlakdamghan.ir

دامغان - ميدان فرهنگ کوچه شهيد حيدري

نرخ خدمات کارمزد دریافتی

بر اساس بند 9 صورتجلسه مورخه 7/4/83 کمسیون محترم نظارت بر اصناف دامغان، نرخ حق الزحمه مشاورین املاک دامغان بشرح ذیل تصویب گردید. از کلیه همکاران عزیز تقاضا میگردد ضمن رعایت دقیق مفاد نرخنامه ، آنرا در معرض دید مشتریان نصب نمایند.
1- مورد معامله تا مبلغ یکصد میلیون ریال از هر طرف بطور مساوی چهار در هزار دریافت گردد.
2- مورد معامله تا مبلغ پانصد میلیون ریال برای یکصد میلیون ریال اول مطابق بند یک و برای مابقی از هر طرف بطور مساوی سه در هزار دریافت گردد.
3- مورد معامله بالاتر از مبلغ پانصد میلیون ریال،برای پانصد میلیون ریال اول بر اساس بند 2 و برای مابقی آن از هر طرف بطور مساوی 5/1 در هزار دریافت گردد.
4- کارمزد اجاره بهاء از هر طرف بطور مساوی یک چهارم اجاره یکماه دریافت گردد.
5- جهت رهن معاملات املاک بر اساس عرف عمل گردد.
6- بابت کارشناسی مکانهای تجاری و مسکونی و زمین مبلغ چهل هزار ریال و باغ و زمین مزروعی مبلغ هشتادهزار ریال دریافت گردد.
7- برای معاملات تلفن همراه از هر طرف بطور مساوی مبلغ پنجاه هزار ریال و برای معاملات تلفن شهری از هر طرف بطور مساوی بیست و پنج هزار ریال دریافت گردد.
 

محاسبه کارمزد مبایعه نامه