PostId141

افزایش ۱۴.۸ درصدی اجاره‌بهای مسکن در پاییز / بیشترین رشد اجاره‌بها گریبانگیر شهرهای کوچک

'.$row['Title'].'
2015-01-30 08:37:22

شاخص بهای مسکن در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 14.8 درصد، در شهرهای بزرگ 14.7 درصد، شهر‌های متوسط 13.6 درصد و شهرهای کوچک 19.3 درصد افزایش داشته است.

<p>براساس گزارش بانک مرکزی متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در نه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1 درصد رشد نشان می&zwnj;دهد.</p> <p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش داشته است.</p> <p>*شاخص بهای مسکن اجاری در استان&zwnj;های مختلف کشور</p> <p>شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان&zwnj;های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 8.1 درصد بود و استان&zwnj;های یزد با 7.3 درصد و فارس با 6.6 درصد افزایش در رده&zwnj;های بعدی قرار گرفتند.</p> <p>کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل 2.2 درصد بود و استان&zwnj;های سمنان با 2.5 درصد و قزوین با 2.8 درصد در رده&zwnj;های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر 3.4 درصد بوده است.</p> <p>*شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ</p> <p>شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 160.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.7 درصد افزایش نشان می&zwnj;دهد.</p> <p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دواوزده ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 17.5 درصد افزایش داشته است.</p> <p>* شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط</p> <p>شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 157.8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.6 درصد افزایش داشته است.</p> <p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 معادل 15.8 درصد افزایش نشان می&zwnj;دهد.</p> <p>* شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک</p> <p>شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 172.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.3 درصد افزایش یافت.</p> <p>شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 معادل 20.7 درصد افزایش یافته است.<br /> گروه&zwnj;های شهری &nbsp;&nbsp; &nbsp;3 ماهه سوم 93 نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل &nbsp;&nbsp; &nbsp;9 ماهه اول 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل &nbsp;&nbsp; &nbsp;12 ماه منتهی به آذر 93 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 92</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:241px; width:587px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">گروه&zwnj;های شهری</td> <td style="text-align:center">3 ماهه سوم 93 نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل</td> <td style="text-align:center">9 ماهه اول 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل</td> <td style="text-align:center">12 ماه منتهی به آذر 93 نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 92</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">کل مناطق شهری</td> <td style="text-align:center">14.8</td> <td style="text-align:center">16.1</td> <td style="text-align:center">17.4</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">شهر&zwnj;های بزرگ</td> <td style="text-align:center">14.7</td> <td style="text-align:center">16.1</td> <td style="text-align:center">17.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">شهر&zwnj;های متوسط</td> <td style="text-align:center">13.6</td> <td style="text-align:center">14.8</td> <td style="text-align:center">15.8</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">شهر&zwnj;های کوچک</td> <td style="text-align:center">19.3</td> <td style="text-align:center">20.1</td> <td style="text-align:center">20.7</td> </tr> </tbody> </table>