توافق نامه مالیاتی اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

توافق نامه مالیاتی اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی
26 خرد 1393

بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي ، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري ، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از مؤديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود .

شرايط خوداظهاری:

 1. ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني . ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال ، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد .
 2. اظهارنامه مالياتيي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان » براي هر يک از مؤديان بند « الف» ، « حساب درآمد و هزينه » براي هر يک از مؤديان بند «ب » و « خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه » براي هر يک از مؤديان بند « ج » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم تکميل ، شده باشد .
 3. در موارد تقسيط ماليات ابرازي ، پرداخت حداقل چهل درصد (40% ) ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد . ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي ، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir ، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند .
 4. مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند . عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري ، اظهارنامه تسليم نموده اند ، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر ، از تاريخ سررسيد ( تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود .
 5. مؤديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و هم چنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط ، قابل بخشودگي نخواهد بود .
 6. اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زير کمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود.
 7. درصد نمونه گيري

  براي رسيدگي

  حداقل رشد ماليات

  سال 1392

  ميزان ماليات عملکرد

  سال 1391

  4%

  4%

  تا مبلغ 10.000.000 ريال

  5%

  9%

  از مبلغ 10.000.100 تا مبلغ 30.000.000 ريال

  8%

  14%

  از مبلغ 30.000.100 ريال و بالاتر

  تبصره : مؤدياني که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه ( حداکثر 31/04/1392 ) به قطعيت نرسيده باشد ، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به ميزان سي درصد ( 30% ) ماليات تشخيصي سال 1391 بوده و مانده بدهي ماليات ابرازي سال 1392 حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد . لازم است مؤدي و اداره امور مالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته ، تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود.

  بديهي است در صورت عدم مراجعه هر يک از مؤديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريور ماه سال جاري ، ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392 خواهد بود.

  مؤديان مالياتي نمونه براي رسيدگي ، طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي ، سوابق مالياتي و نوع فعاليت ، توسط اداره کل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد ، مشروط بر اينکه در دو سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند.

  اتحايه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند ، سازمان امورمالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام ، نام خانوادگي ، شماره ملي ، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود.

  سایر شرایط:

 8. با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392 ، مؤدياني که ظرف 5 سال متوالي ( عملکرد سال هاي 87 تا 1391 ) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است ، ماليات آنها براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد .
 9. مؤديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
 10. مؤدياني که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي ( قبل از کسر معافيت ) با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود .
 11. در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم ، چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات ما به التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .
 12. مبناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي مؤديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امورمالياتي تسليم شده باشد ، خواهد بود . در مورد آندسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد ، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مؤدي مي باشد .

مطالب مرتبط

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

 نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 نه درصد (9%) اعلام گرديد.

تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی

تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی

توافق نامه مالیاتی اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

توافق نامه مالیاتی اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

پایه مالیات‌های بخش مسکن افزایش یافت

پایه مالیات‌های بخش مسکن افزایش یافت

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392